Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 3.18.0
Count-e onderwijs update info 3.18.0

Algemeen

Boekhouden - Betalingen - Europese domiciliëringsopdrachten

 • Bij de bestandsnaam wordt automatisch de datum gezet. Indien er een punt in de code van het dagboek staat, is dat niet het geval. Dat is nu rechtgezet.

Afdrukken - Openstaande - Rappels

 • In het geval van meerdere adressen per schuldenaar gaat het fout in de afdrukformulieren. Dat is nu rechtgezet.

Afdrukken - Begroting - Begroting algemeen en analytisch-algemeen

 • Het totaal aan openstaande offertes, bestellingen, leveringen, facturen uit de orderadministratie, komt in sommige gevallen niet overeen met de afdruk openstaande aantallen uit de orderadministatie. Meer bepaald wanneer de som van afpuntingen en afboekingen van een artikellijn gelijk is aan nul. Dat is nu gecorrigeerd.

Afdrukken – Investeringslijst en Afschrijvingslijst

 • Je kan nu de gewenste investeringsrekeningen via vinkjes selecteren. In tegenstelling tot het drop down menu van vroeger kan je nu zelf bepalen welke rekeningen je wil afdrukken en op die manier bijvoorbeeld investeringsrekeningen en de bijhorende subsidierekeningen op één rapport krijgen.

Orderadministratie

Aankopen - Gegroepeerde ingave stock

 • Het voorstellen van de stock beperkt zich voortaan tot het gekozen magazijn. Niettemin wordt achteraan ook de algemene stock getoond.

Verkopen - Offertes/Aanvragen : Aanmaken offertes/aanvragen op basis van project

 • Tot nu werd verplicht een analytische rekening in te geven indien dat zo bepaald was bij de algemene rekening (zie Constanten-Analytische opvolging). Ook indien bij het detailboek was gespecifieerd dat er geen analytische opvolging is. Dat is nu gecorrigeerd.
 • Dat geldt ook voor de andere types van detailboeken.

Verkopen - Leveringen : Per levering

 • Aantal wordt voortaan niet automatisch meer gewijzigd naar 1 indien er nul staat, bijvoorbeeld bij wijziging van de tegenboekingsrekening.

Verkopen – Afdrukken – Statistieken per groep klanten

 • Bij het openen van die scherm kreeg je een foutmelding. Dat is nu rechtgezet.

Import en export

Import – Leerlingen of personeelsleden uit Wisad

 • Het veld type identificatie werd niet goed getoond.

Import - Ophaling vanuit WisAd - Leerlingen

 • Er is nu ook mogelijkheid om af te wijken van de code instelling WisAd en een alternatieve instellingscode te gebruiken in Count-e.
 • Een verwijzing naar een bepaalde instelling zonder dat dat nog in WisAD het geval is, wordt ongedaan gemaakt. Zie vrije velden met onder andere de parameters Instelling en klas.

Export - Artikelen (csv)

 • Mogelijkheid tot exporteren van een groep van artikelen of alle artikelen naar een csv-bestand.
 • Met Benamingen Kolommen op Ja worden op de eerste lijn de titeltjes vermeld boven elke kolom.

Export vanuit WisAd naar Count-e via webservice

 • De boekingen dienen in een juiste volgorde te worden aangeleverd : de algemene boekingen telkens gevolgd door de eventuele analytische boekingen.
 • Indien een analytische boeking op zichzelf staat, en dus niet verbonden is met een algemene boeking, dient als Soort boeking de letter 'E' te worden ingebracht. De analytische boekingen die aan een algemene boeking dienen gekoppeld te worden, dragen steeds de letter 'M' als Soort boeking.