Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 3.10.0
Count-e onderwijs update info 3.10.0

Boekhouden

 Europese domiciliëringen SEPA 

 • Op 1 februari 2014 komt er een einde aan de huidige Belgische (DOM’80) domiciliëringen. Vanaf dan zullen de banken enkel Europese domicilieringen aanvaarden. Dit kan enkel voor inningen van bedragen in Euro, binnen SEPA (Single Euro Payments Area) op bankrekeningen die hiervoor bestemd zijn.
 • De belangrijkste wijziging is dat het mandaat voor inning niet meer aan de bank van de betaler wordt gegeven, maar dat het rechtstreeks door de schuldeiser (de school) moet worden bijgehouden. De school wordt dus als schuldeiser verantwoordelijk voor het bijhouden van de ondertekende mandaten en de toekenning van een mandaatreferte.
 • Om te vermijden dat alle huidige nog actieve Belgische domiciliëringsmandaten opnieuw moeten ondertekend worden, is er een migratiescenario uitgewerkt door de Belgische banksector (zie hoofdstuk 4).  
 • Tot 1 februari kun je in Count-e nog met het systeem van Dom’80 domiciliëringen blijven werken. Tot dan kunnen beide systemen nog gebruikt worden. Je hebt dus nog enkele maanden de tijd om over te schakelen. Wacht echter niet tot het allerlaatste moment om de overschakeling door te voeren. 
 • Er is een handleiding beschikbaar en we voorzien ook enkele infosessies hierover.

Afdrukken - Begroting - Begroting analytisch-algemeen 

 • Het geheugengebruik is efficiënter georganiseerd bij omvangrijke afdrukken. De afdrukken worden sneller weergegeven en er zal ook geen time-out meer optreden. 

Orderadministratie

 Goedkeuringsprocedure offertes/aanvragen aankopen 

 • Vanaf deze versie is er een goedkeuringsprocedure voor aankoopoffertes voorzien. De werkwijze is volledig identiek aan de bestelbonnen. Om hiermee van start te kunnen gaan, ga je naar de module Constanten – Dossier – Facturatie. Er is een voorkeursinstelling 'Opvolging status offertes aankopen' bijkomen. Door dat veldje aan te vinken, wordt deze functionaliteit beschikbaar de volgende keer dat je aanmeldt. 
 • Het volgende is voorzien:
  • Het veldje Status is niet zomaar wijzigbaar vanuit offertes. Uitzondering : het kan enkel nog naar de status 'Ingebracht' worden gewijzigd via de knop R(eset). Dat is voor het geval een offerte ten onrechte is goedgekeurd.
  • Het veldje Status kan vooral nog gewijzigd worden via een apart scherm 'Wijziging status'. Eenmaal een offerte is goedgekeurd (= 'Behandeld') zal het niet meer in dat scherm verschijnen.
  • Een offerte die is goedgekeurd, kan ook niet meer gewijzigd worden, tenzij via de knop R(eset). 
  • Bij het overnemen bij de bestellingen, leveringen of de facturen van een offerte, worden enkel de goedgekeurde offertes getoond.

Aankopen/Verkopen – Afdrukken – Boekhoudkundige totalen 

 • Op het tabblad ‘Andere selecties’ zijn er uitgebreidere selectiemogelijkheden bijgekomen. Selecties van… tot… voor zowel algemene rekeningen, analytische rekeningen als de projecten zijn nu beschikbaar. 

Artikelen - Afdrukken – Inventaris 

 • Het veldje Locatie wordt voortaan mee afgedrukt indien er bij de artikelen een magazijn is gekozen.  

Aankopen - Afdrukken : Openstaande aantal op basis van leveringsadres

 • Bij de gedetailleerde afdruk wordt het leveringsadres mee afgedrukt.
 • In het tabblad Andere selecties kan nu het leveringsadres geselecteerd worden. Vul je een adres in dan worden enkel de openstaande documenten getoond van dat specifieke leveringsadres. De selectie is van toepassing op alle afdrukken. 

Aankopen - Afdrukken : Openstaande aantal met extra type lijnen

 • Bij de gedetailleerde lijsten kunnen de type 3, 4 en 5 lijnen ook worden afgedrukt indien gewenst. In het tabblad Andere selecties kan je deze types aanvinken.  

Verkopen - Facturen : Aanmaak verzamelfacturen

 •  Bij mededeling kan de knop F7 terug worden gebruikt (idem in de programma's waar ook een mededeling kan worden geselecteerd).  

Verkopen - Afdrukken : Statistieken per klant 

 • Er is een overzicht bijgevoegd die alle diverse klanten weergeeft die gebruikt zijn binnen de geselecteerde periode. 

Orderadministratie – uitbreiding projectbeheer aankopen

 Artikelen - Projecten

Het programma is uitgebreid met een aantal gegevens en tabellen. 

Fiche

 

Voortaan wordt de code van het laatste project onthouden per gebruiker. Op basis van die code wordt de code van een volgend project opgebouwd. Meer bepaald wordt het volgnummer verhoogd. Een voorbeeld van structuur : JJJJXX00001 waarbij JJJJ het jaar of het schooljaar is, en XX de Technisch Adviseur.

De verantwoordelijke is Beheerder geworden. De verantwoordelijken worden gehaald uit de tabel Dossier-Telecom met code R

Indien de klant dient te duiden op de afdeling van de school, kan ook als volgt te werk worden gegaan : de school wordt als diverse klant voorzien, dwz in Externe referentie staat NVT. In het veldje klant van het project wordt de school ingevuld. In het manueel adres kan de afdeling worden ingevuld.

Het veldje 'Code toewijzing' is weggelaten. Indien het veldje teruggewenst, gelieve contact op te nemen met onze helpdesk.

Het veldje Specificatie dient als aanvulling bij de artikelomschrijving. Indien vanuit het project een artikellijn wordt gegenereerd voor een verkoopdocument, wordt type-7 lijn gekozen indien Specificatie is ingevuld, in plaats van type 6. 

Basisartikelen

Indien niet standaardverkoopprijs, kan de afwijkende prijs worden ingevuld.

Met de knoppen Kopiëren en Plakken kunnen de artikelen worden gekopieerd van een ene project naar een ander project. 

Deelnemers

De deelnemers zullen het project helpen realiseren en zijn eventueel ook de eindafnemers van het afgewerkte product. Dat zullen veelal leerlingen of cursisten zijn.

Indien 'Artikelgegevens fiche' op ja, wordt aangenomen dat het om een zelfde artikel gaat als op de projectfiche.

Met de knop 'Ophaling groep' kan op een snellere wijze deelnemers worden gecreëerd. 

Opmerking : een deelnemer kan meerdere keren voorkomen maar telkens met een ander afgewerkt artikel. Bijvoorbeeld : zowel bij de aanmaak van een onderkast en een bovenkast, ofwel enkel bij een onderkast. 

Artikelen per deelnemer

Hier kunnen de specifieke artikelen worden opgesomd per deelnemer. De basisartikelen zijn gemeenschappelijk voor alle deelnemers.

Het is toegelaten een negatief aantal in te brengen. Op deze wijze kan een basisartikel vervangen worden door een specifiek artikel.

Met de knoppen Kopiëren en Plakken kunnen de artikelen worden gekopieerd van een deelnemer naar een andere deelnemer. 

Verkopen - Offertes/Aanvragen : Aanmaken offertes/aanvragen op basis van project

Vanuit een project kunnen documenten worden gegeneerd. Dat kunnen ook bestellingen, facturen of creditnota's zijn.

Er is de keuze om een document te maken gericht naar de klant op de projectfiche. Maar er kunnen ook documenten worden aangemaakt gericht naar de deelnemers.

Er kan gekozen worden voor de afgewerkte producten of detailartikelen. 

 • Voorbeeld 1 : genereren van een offerte voor elke deelnemer ter ondertekening, mbt een afgewerkt artikel.
 • Voorbeeld 2 : de algemene klant is de school : genereren van een bestelling van alle benodigde detailartikelen.

Er is ook de mogelijkheid om een voorschotfactuur te genereren. Indien er geen artikel voorschot is ingevuld, wordt een type 1-lijn aangemaakt in plaats van een type 6 of type 7-lijn. 

Import/export

 Import - Uitgebreide tekstbestanden - Investeringen

 • Via het programma kan een tekstbestand met variabele recordlengte worden ingelezen. Het scheidingsteken is het (onzichtbare) tabteken.
 • De gegevens dienen in een welbepaalde volgorde te staan.
 • De symbolen die gebruikt worden zijn : .
  • N = numeriek.
  • A = alfanumeriek.
  • ! = verplicht.
  • DP_Serial is een veldnaam.
  • (PSTN) is een parametertype.
  • 1 is een standaardwaarde die kan ingevuld worden. 
 • Dit zijn de gegevens (in totaal 32 velden) : 
  • (01) Volgnummer : N 10 ! Maximum : 2147483647 (DP_Serial)
  • (02) Omschrijving : A 50 ! (DP_Description)
  • (03) Rekening investering : N 8 ! (DP_Ledger_FK)
  • (04) Datum aankoop : D 8 ! (DP_DatePurchase)
  • (05) Status : A 10 ! : 1=Actief, 2=Vergrendeld, 3=Beëindigd : 1 (DP_Position_FKP)(PSTN)
  • (06) Afschrijvingsmethode : A 10 ! : 1=lineair, 2=Degressief/lineair, 3=Vast percentage op de boekwaarde (DPCT)
  • (07) Pro rata per dag : - of + (DP_ProRata).
  • (08) Deeldossier : A 10 ! (DP_PartAcc_FK).
  • (09) Groep investeringen : A 10 (DP_DepreciationGroup_FKP)(DPRC). 
 • Verwijzing naar aankoopfactuur (DP_Document_FK) :
  • (10) Dagboek : A 5.
  • (11) Jaar : N 4.
  • (12) Maand : N 2.
  • (13) Document : N 10. 
  • (14) Aantal kalenderjaren : N (DP_Years)
  • (15) Percentage : N (4 decimalen)(DP_PerCent)
  • (16) Investeringsbedrag : N (2 decimalen)(DP_AmountInvestment)
  • (17) Waarde : N (2 decimalen)(DP_AmountValue)
  • (18) Restwaarde : N (2 decimalen)(DP_AmountRemain)
  • (19) Locatie : A 10 (DP_Location_FKP)(LCTN)
  • (20) Afmetingen : A 50 (DP_Surface)
  • (21) Vermogen : A 50 (DP_Capacity)
  • (22) Gewicht : A 50 (DP_Weight)
  • (23) Aantal aangekocht : N (4 decimalen) (DP_Qty)
  • (24) Afschrijving berekenen vanaf : D (DP_DateDepreciation)
  • (25) Datum uitschrijving : D (DP_DateWriteOut)
  • (26) Datum verkoop : D (DP_DateSales)
  • (27) Investeringsaftrek : A 10 : 1=Eenmalig, 2=Gespreid (DP_InvestDeduct_FKP)(INVD)
  • (28) Memo : A (DP_Memo) 
 • Velden mbt kerkfabriek :
  • (29) Verwerving onroerend : A : 1=Nvt, 2=Gebouw/grond, 3=Campus : 1 (DP_Campus). ! Verplicht
  • (30) Investeringsfiche : A 10 (DP_Repartition_FK). 
 •    Verwijziging naar gebouw (kerkfabriek)(DP_Building_FK):
  • (31) Complex : A 10.
  • (32) Building : A 10. 

Export - Investeringen

 •  De investeringen worden geëxporteerd naar een tekstbestand met variabele recordlengte.  Het scheidingsteken is het (onzichtbare) tabteken.
 • Door een perode te kiezen kan een selectie worden gemaakt rekening houdende met de aankoopdatum.
 • Wat geëxporteerd wordt, kan worden geïmporteerd via het programma Import-Uitgebreide tekstbestanden-Investeringen.